Usługi

doradztwo


RODO: wykonanie audytu przetwarzania danych osobowych

modelowanie procesow


Wykonanie audytu przetwarzanych danych osobowych

Celem audytu jest weryfikacja i uzupełnienie informacji o wszystkich danych osobowych przetwarzanych w firmie oraz o warunkach ich przetwarzania. Raport z audytu będzie podstawowym materiałem do wykonania analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane oraz do sporządzenia rejestru czynności przetwarzania.

W szczególności w ramach audytu wykonujemy:

 1. Identyfikację danych osobowych przetwarzanych w firmie ze szczególnym uwzględnieniem tzw. danych wrażliwych.
 2. Identyfikację celów przetwarzania tych danych.
 3. Identyfikację czynności przetwarzania poszczególnych  danych od momentu ich pozyskania do momentu usunięcia.
 4. Identyfikację programów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w firmie.
 5. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

Oferujemy  przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych  zgodnej z RODO oraz projektem Ustawy o ochronie danych osobowych z 2018r.


RODO: przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych

rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych


Przeprowadzenie analizy ryzyka

Zasada podejścia opartego na ryzyku  jest  koncepcją, stanowiącą trzon RODO. Zasada ta uzależnia sposób realizacji obowiązków nałożonych na administratora od charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych oraz od ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Każdy administrator danych zobowiązany jest do  przeprowadzania szczegółowej analizy prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonywania samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w konkretnym przypadku jest narażone.

Oferujemy przeprowadzenie takiej analizy według metodyki dopasowanej do konkretnej firmy i w takiej formie aby stanowiła pomoc dla administratora nie tylko w przestrzeganiu wymogów ale również w wykazaniu, że podjęto odpowiednie środki w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych z RODO. Powiemy, jak wdrożyć odpowiednie środki by szybko  identyfikować ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, oceniać je pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o zastosować najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować te ryzyka.

Wykonanie rejestru czynności przetwarzania

RODO nakłada na administratorów danych obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. Art. 30. RODO określa jakie informacje zamieszcza się w takim rejestrze. Wynika z nich, że podstawą do opracowania rejestru są informacje zawarte w odpowiednio przeprowadzonym audycie oraz analizie ryzyka. Rejestr czynności przetwarzania jest dokumentem, który administrator udostępnia na żądanie organu nadzorczego.

Oferujemy przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych  zgodnej z RODO oraz projektem Ustawy o ochronie danych osobowych z 2018r.


Przygotowanie wniosków do programów UE

wnioski do UE


Wsparcie finansowe na założenie firmy

Jest szereg możliwości otrzymania wsparcia na założenie firmy zarówno wśród dotacji unijnych, jak i innych mechanizmów i instrumentów finansowych. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcia udzielają m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy (z Funduszu Pracy)
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy i operatorzy wsparcia (np. urzędy miasta, organizacje pozarządowe)
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Banki (w formie kredytów)
 • Aniołowie biznesu

Doradzamy naszym klientom, jaki sposób finansowania będzie najlepszy dla ich działalności. Przygotowujemy biznes plan i wniosek o finansowanie, pomagamy w skutecznym uzyskaniu dotacji, a po wykorzystaniu środków pomagamy w prawidłowym jej rozliczeniu.

Wsparcie finansowe na rozwój firmy

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, aby firma zidentyfikowała cel, któremu ma służyć inwestycja oraz dziedzinę, której dotyczy.
Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy. Każdy program składa się z osi priorytetowych, których cele są bardziej zawężone niż program. Część programów ma zasięg ogólnopolski, część zaś regionalny.

Doradzamy , jaki program i oś priorytetową wybrać. Przygotowujemy studium wykonalności i wniosek o finansowanie. Pomagamy w skutecznym uzyskaniu dotacji, prowadzeniu projektu oraz w prawidłowym jego rozliczeniu.


Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych

trening on-the-job


Firmy dążące do ciągłego doskonalenia się budują przewagę konkurencyjną na rynku. Jednym z elementów doskonalenia jest optymalizacja procesów biznesowych. Pozwala ona na obniżenie kosztów działalności i zwiększenie standardu jakości oferowanych usług.
Nasi specjaliści pomogli firmom usprawniać procesy sprzedaży, realizacji zakupów, procesy produkcyjne, planowania, finansowo-księgowe oraz procesy zarządzania projektami.

Nasz sposób działania łączy następujące etapy prac:

 • Identyfikacja i zrozumienie istniejących procesów
 • Modelowania procesów (od AS-IS do TO-BE)
 • Analiza efektywności procesów
 • Ocena metod zarządzania procesami na wszystkich poziomach organizacji
 • Optymalizacja procesów
 • Definiowania systemu kontroli wewnętrznej
 • Szkolenia z obszaru zarządzania procesami
 • Zarządzanie procesami wdrożenia usprawnień

Doradzamy, jak optymalizować procesy biznesowe w firmie. Pewnie idziemy do celu dobierając proces optymalizacji do wielkości firmy i zakresu jej działalności. Wykorzystujemy również potencjał tkwiący w organizacji.