Oferta szkoleniowa

szkolenia


Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników. Mini – wykłady oraz prezentacje stanowią ok. 30% czasu szkolenia. Pozostały czas wykorzystany jest na analizę przypadków, dyskusje, ćwiczenia, wspólne rozwiązywanie problemów oraz planowanie zmiany zachowań (tzw. action plan). Nacisk będzie położony na przekazywanie treści możliwych do zastosowania w praktyce. Szkolenia mogą być także zakończone propozycją przygotowania materiału przydatnego w pracy .
W okresie do trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia proponujemy Państwu konsultacje z trenerem w formie mailowej, telefonicznej, poprzez Skype’a.
Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania z uczestnikami szkolenia. Podczas tego spotkania konsultacje umożliwią Państwu uzyskanie indywidualnej informacji zwrotnej w zakresie poczynionych postępów oraz wskazówek do dalszego rozwoju.

Oferujemy także przygotowanie scenariuszy szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń dostosowanych do specjalnych potrzeb firm i klientów indywidualnych.

Oferujemy szkolenia z następujących dziedzin:


 Ochrona danych osobowych wg RODO – szkolenie dla pracowników


RODO wprowadziło szereg zmian i nowości w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, urzędów, szkół, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Program zajęć:

Na szkoleniu wyjaśniamy m.in.

 • co to jest RODO i kto mu podlega,
 • co to są dane osobowe,
 • kto i kiedy może przetwarzać dane osobowe,
 • jak należy zabezpieczać dane osobowe zwykłe, a jak dane wrażliwe,
 • czym jest profilowanie,
 • kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych,
 • jakie prawa mają osoby których dane są przetwarzane,
 • co to jest ocena skutków dla ochrony danych osobowych i kiedy należy ją przeprowadzić,
 • jak należy zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z wymaganiami RODO.
Najbliższe szkolenie otwarte
Ochrona danych osobowych wg RODO – szkolenie dla pracowników  (4 godz)

 Ochrona danych osobowych wg RODO – szkolenie dla kadry kierowniczej


RODO wprowadziło szereg zmian i nowości w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej firm, urzędów, szkół, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Program zajęć:

Na szkoleniu wyjaśniamy m.in.

 • jakie akty prawne  regulują ochronę danych osobowych,
 • jakie są obowiązki administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego,
 • kiedy należy wyznaczyć inspektora ochrony danych i jakie są jego obowiązki,
 • co należy wymagać od pracowników firmy przetwarzających dane,
 • co to są kodeksy postępowań i na czym polega certyfikacja,
 • jakie są etapy wdrożenia RODO w firmie,
 • na czym polega identyfikacja procesów przetwarzania danych,
 • co to jest podejście oparte na ryzyku,
 • jaka jest wymagana dokumentacja przetwarzania danych,
 • kiedy wymagana jest umowa powierzenia przetwarzania danych,
 • na czym polega obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych,
 • jakie są rodzaje odpowiedzialności i sankcje karne.
Najbliższe szkolenie otwarte
Ochrona danych osobowych wg RODO – szkolenie dla kadry kierowniczej (6 godz)

 Design Thinking drogą do innowacji


Design Thinking (myślenie projektowe) to metoda to kreatywna metoda opracowywania koncepcji nowych usług, produktów, rozwiązań uwzględniających potrzeby przyszłych klientów lub użytkowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników projektów, liderów zespołów, agentów zmian i  liderów grup zajmujących się rozwojem w organizacjach.

Na poziomie zespołu szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się tworzeniem lub sprzedażą nowych produktów / usług, wprowadzaniem innowacji,  zmian organizacyjnych lub  społecznych oraz pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem.

Program zajęć:
 1. Wprowadzenie
  • Kreatywność drogą do rozwoju
  • Innowacje przemysłowe i usługowe
  • Innowacje marketingowe
  • Innowacje organizacyjne
 2. Wprowadzenie do metody Design Thinking
  • Początki Design Thinking, ewolucja metody
  • Projektowanie produktów i usług
  • Projektowanie dla wzrostu
  • Projektowanie dla zmiany
  • Rola badań w myśleniu projektowym
 3. Zrozumienie potrzeb użytkowników
  • Błąd atrybucji
  • Piramida potrzeb
  • Pozyskiwanie wymagań
  • Wrażenia użytkownika (Customer Experience)
  • Cyfrowe doświadczenia użytkownika (User Experience)
 4. Identyfikacja problemu
  • Grupa docelowa
  • Persona
  • Mapa empatii
  • Ostateczna definicja problemu
 5. Generowanie pomysłów rozwiązania
  • Zasady pracy zespołu przy tworzeniu pomysłów
  • Tworzenie mapy interesariuszy
  • Wybór najlepszego rozwiązania
 6. Budowanie prototypu
  • Zasady tworzenia prototypów
  • Wizualne prezentowanie pomysłów
 7. Testowanie modelu
  • Zasady tworzenia scenariuszy testowych
  • Szybkie testowanie
  • Testowanie scenariuszy w środowisku użytkownika
 8. Dane metryczne w myśleniu projektowym
  • Wybór danych metrycznych
  • Pomiary wydajności
  • Iteracyjna natura myślenia projektowego
 9. Symulacja procesu Design Thinking
Trener wiodący:

Bożena Rumak:
Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble).  Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Najbliższe szkolenie otwarte
Design Thinking drogą do innowacji, 16 godzin

Pozyskiwanie i analiza wymagań w projektach zwinnych


Manifest programowania zwinnego podpisany w 2001r wskazywał, że twórcy oprogramowania powinni bardziej cenić:

Jak w tych nowych warunkach efektywnie pozyskiwać i analizować wymagania w projektach IT ? Jak szybko reagować na zmiany zakresu bez ponoszenia strat ?

Szkolenie przeznaczone jest dla  menedżerów, kierowników projektów, dla osób pełniących kluczowe aktywności wewnątrz zespołu projektowego.  Na poziomie zespołu szkolenie skierowane jest dla liderów zespołów, analityków, programistów, testerów, grafików i administratorów.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędę  wiedzę oraz przećwiczą techniki pozyskiwania i analizy wymagań oraz stosowanie zasad  reakcji na zmiany zakresu  w zwinnych projektach.

Program zajęć:
 1. Pozyskiwanie i analiza wymagań w projektach zwinnych – wprowadzenie
 • Cele i korzyści
 • Odkrywanie wiedzy i danych
 • Identyfikacja potrzeb i problemów
 • Definiowanie zakresu prac projektu
 • Praca w zespołach interdyscyplinarnych
 • Techniki pozyskiwania wymagań
 • Warunki unikalne dla projektu
 • Analiza wymagań w fazie sprzedaży i realizacji
 • Rola wymagań w testowaniu i odbiorze systemu
 1. Kluczowe obszary kompetencji osób i zespołów
 • Umiejętności analityczne
 • Otwartość na zmiany
 • Kreatywność osób i synergia zespołów
 • Metody współpracy z klientem
 • Komunikacja i współpraca w zespołem projektowym
 • Umiejętność łączenia informacji z różnych źródeł
 • Dostosowanie technik pozyskiwania wymagań do skali i zakresu projektu
 1. Analiza i dokumentowanie wymagań biznesowych i systemowych
 • Cele biznesowe
 • Identyfikacja grup użytkowników i person
 • Historyjki użytkowników (User Stories)
 • Przykłady ilustrujące
 • Wrażenia użytkownika (Customer Experience)
 • Cyfrowe doświadczenia użytkownika (User Experience)
 • Walidacja wymagań
 • Przypadki użycia (Use Case)
 • Scenariusze testowe
 1. Reakcje na zmiany zakresu
 • Cykl zarządzania wymaganiami
 • Klasyfikowanie informacji od użytkowników
 • Zapobieganie ryzyku braku identyfikacji wymagań oczywistych i/lub pochodnych
 • Redefiniowania zakresu na podstawie celów
 • Rozwiązania alternatywne
 • Konstruktywny feedback
Trener wiodący:
Bożena Rumak:

Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble). Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Najbliższe szkolenie otwarte
Pozyskiwanie i analiza wymagań w projektach zwinnych, 16 godzin

Zapytaj o termin

Zwinne metody zarządzani produktami i projektami


Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • menedżerów, którzy są lub będą odpowiedzialni za zarządzanie projektami i produktami IT,
 • osób odpowiedzialnych za uruchomienie, realizację i nadzór nad przebiegiem projektów oraz pracą zespołów projektowych niezależnie od branży,
 • kierowników projektów i zespołów, członków biur projektów oraz członków zespołów pracujących w sposób zwinny.
Program zajęć:

1. Modele procesu produkcji oprogramowania
2. Cykl życia procesu produkcji oprogramowania
3. Projekt i produkt – podobieństwa i różnice
4. Potrzeba inżynierii wymagań w projektach
5. Zarządzanie wymaganiami produktów IT
6. Role i odpowiedzialność w zespole projektowym (macierz RACI)
7. Zwinne metody tworzenia oprogramowania (Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania, Lean Software  Development, Kanban, Extreme Programming, Scrum)
8. Szacowanie oprogramowania w metodach Agile
9. Ustalanie priorytetów i planowanie w metodach Agile
10. Rodzaje kontraktów w metodach Agile

Trener wiodący:

Bożena Rumak:
Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble). Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Najbliższe szkolenie otwarte
Zwinne metody zarządzania projektami i produktami, 24 godziny

Zarządzeniem ryzykiem w projektach


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników operacyjnych oraz menadżerów pracujących metodami projektowymi.

Program zajęć:
 1. Fazy projektu, stosowane metodyki, role w projekcie.
 2. Proces tworzenia strategii zarządzania ryzykiem w projekcie.
 3. Rodzaje ryzyk i zasady ich szacowania w projekcie.
 4. Sposoby identyfikacji ryzyka.
 5. Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka.
 6. Planowanie reakcji na ryzyko.
 7. Monitorowanie i sterowanie ryzykiem.
 8. Dobre praktyki – dobór sposobu zarządzania ryzykiem do zakresu, skali projektu oraz stosowanej metodyki prowadzenia projektu.
 9. Zasady ewaluacji projektów.
Trener wiodący:

Bożena Rumak:
Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble). Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Najbliższe szkolenie otwarte
Zarządzanie ryzykiem w projektach, 16 godzin

Zapytaj o termin

Warsztaty kreatywności w biznesie


Kreatywność to proces twórczy. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i odpowiednich do warunków rozwiązań.

Kreatywność pomaga rozwiązywać problemy w warunkach niedostatecznej informacji i zrekompensować jej brak intuicją i wyobraźnią. Jest to umiejętność szczególnie przydatna na tak obecnie szybko zmieniającym się rynku  towarów i usług oraz w obszarach nowych technologii.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników operacyjnych oraz menadżerów, w pracy których istotne są umiejętności kreatywnego i  innowacyjnego myślenia, szukanie inspiracji do rozwoju nowych obszarów oraz poszukanie rozwiązań poza obecnymi schematami i procedurami.

Korzyści dla uczestników:

Ramowy program zajęć:
 1. Pobudzanie analitycznych i kreatywnych procesów myślowych.
 2. Kreatywność drogą do innowacji i efektywności biznesowej.
 3. Podobieństwa i różnice między indywidualnym i grupowym procesem twórczym.
 4. Techniki twórczej analizy.
 5. Techniki twórczego rozwiązywania problemów.
 6. Myślenie wizualne – zalety i wady.
 7. Myślenie lateralne – generowanie wielu rozwiązań.
 8. Myślenie projektowe – warunki i zasady stosowania.
 9. Metody wyboru optymalnego rozwiązania.
 10. Najlepsze praktyki kreatywnej pracy indywidualnej i zespołowej.
 11. Neurobiologia i psychologia a kreatywność.

Ostateczny zakres i czas trwania warsztatów dostosowujemy do potrzeb i wymagań szkoleniowych grupy.

„Kreatywność jest zaraźliwa. Zarażaj nią.” (Albert Einstein)

Trener wiodący:

Bożena Rumak:
Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble). Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Teorią i praktyką pobudzania kreatywności i innowacji zajmuję się  od 2007r. Prowadzę warsztaty kreatywności dla przedstawicieli różnych grup zawodowych i wiekowych.

Zapytaj o termin


Komunikacja menedżerska


Dużym wyzwanie stojącym obecnie przed menedżerami, którzy chcą być prawdziwymi liderami we współczesnych organizacjach jest wspieranie odpowiedzialności i zaangażowania podległych im pracowników. Jakie  zasady komunikacji wykorzystać, by efektywniej określać cele, delegować zadania, udzielać informacji zwrotnej czy wprowadzać zmiany w organizacjach ?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników projektów oraz liderów zespołów.

Uczestnicy poznają:

Uczestnicy wzmocnią postawy i rozwiną umiejętności:

Program zajęć:
 1. Efektywność osobista menedżera
  • Generacje zarządzania czasem.
  • Wizja i wartości.
  • Wyznaczanie celów.
  • Zasady planowania. Metody planowania w różnych perspektywach czasowych.
  • Narzędzia kreatywności – metoda 5Why, mapa myśli, burza mózgów.
 2. Świadomość własnego potencjału
  • Style zarządzania i style zachowań w trudnych sytuacjach.
  • Mentor, coach czy facylitator ?
  • Przywództwo sytuacyjne – wybór czy konieczność ?
 3. Efektywna komunikacja z pracownikami
  • Zasady procesu komunikacji.
  • Zakłócenia komunikacyjne.
  • Cztery kroki do efektywnej komunikacji.
  • Preferencje sensoryczne w sposobie odbierania i reagowania na informacje.
  • Poziom gotowości pracownika do współpracy.
 4. Asertywna komunikacja
  • Model asertywności.
  • Asertywny pracownik.
  • Techniki asertywności.
  • Zasady konstruktywnej informacji zwrotnej.
  • Asertywne narzędzia menedżera w procesie realizacji zadań.
  • Asertywne zachowania w sytuacjach konfliktowych.
 5. Proces zarządzania zmianą w organizacji.
  • Źródła zmian w organizacjach.
  • Zasady planowanie procesu wprowadzenia zmian.
  • 3 fazy procesu zarządzania zmianą (rozmrożenia, zmiana, zamrożenie).
  • 4 fazy reakcji pracownika na zmianę (szok, opór, akceptacja, adaptacja).
Trener wiodący:

Bożena Rumak:
Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble). Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Najbliższe szkolenie otwarte
Komunikacja menedżerska w przedsiębiorstwach przemysłowych, 16 godzin


Zarządzanie konfliktem


Konflikt w miejscu pracy to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym.

W przedsiębiorstwach występują najczęściej konflikty interesów, danych, wartości, relacji i konflikty strukturalne.  Jak nimi zarządzać, aby nie przynosiły strat ?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników projektów oraz liderów zespołów.

Uczestnicy wzmocnią postawy i rozwiną umiejętności:

 • właściwej identyfikacji źródeł konfliktów i rozpoznawania zakłóceń komunikacyjnych,
 • zarządzania konfliktem,
 • zapobiegania konfliktom,
 • wykorzystaniu poznanych zasad do efektywnego wprowadzania zmian i innowacji w zespołach
Program zajęć:
 1. Konflikt jako sytuacja społeczna:
  • Rodzaje konfliktów.
  • Konstruktywna i destrukcyjna rola konfliktów.
  • Źródła i przyczyny konfliktów.
  • Etapy procesu konfliktu.
 2. Wpływ komunikacji na sytuacje konfliktowe:
  • Niewłaściwa komunikacja źródłem konfliktów.
  • Techniki komunikacyjne sprzyjające zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów.
 3. Świadomość własnego potencjału:
  • Style zachowań w trudnych sytuacjach i ich konsekwencje.
  • Najczęstsze przyczyny konfliktów w pracy.
 4. Zasady zarządzania konfliktem:
  • Rozpoznawanie zakłóceń komunikacyjnych.
  • Identyfikacja konfliktu.
  • Prewencyjne zarządzanie konfliktem.
  • Eskalacyjne kierowanie konfliktem.
  • Rola szefa w sytuacji konfliktu w zespole.
  • Zapobieganie konfliktom.
 5. Eliminacja konfliktów w procesie zarządzania zmianą w organizacji:
  • Źródła zmian w organizacjach.
  • Zasady planowanie procesu wprowadzenia zmian.
  • 3 fazy procesu zarządzania zmianą (rozmrożenia, zmiana, zamrożenie).
  • 4 fazy reakcji pracownika na zmianę (szok, opór, akceptacja, adaptacja).
Trener wiodący:

Bożena Rumak:
Certyfikowany trener biznesu (IES), konsultant procesów biznesowych i zarządzania, certyfikowany project manager (IPMA; The George Washington University – School of Business), coach (CFC Manhattan Noble). Zdobyłam doświadczenie i umiejętności podczas pracy na stanowiskach analityka biznesowego, kierownika projektów oraz menadżera realizując cele w ponad 90 projektach informatycznych dla przedsiębiorstw, placówek medycznych i banków. Pracowałam w firmach informatycznych, w tym w Asseco Poland SA.

Najbliższe szkolenie otwarte
Zarządzanie konfliktem w przedsiębiorstwach przemysłowych, 8 godzin


Proces sprzedaży


 

Szkolenia adresowane są do menedżerów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, pracowników działów obsługi klienta, osób zajmujących się promocją i sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania.

Program zajęć:
 1. Wprowadzenie:
  • budowanie relacji w biznesie
  • koło sprzedaży
 2. Etapy procesu sprzedaży
  • budowanie atmosfery
  • badanie potrzeb
  • prezentacja rozwiązania
  • zamknięcie sprzedaży
  • działania posprzedażowe – serwis klienta
  • Prospecting
 3. System rozwoju kompetencji sprzedaży
  • twój system
  • system kupującego
 4. Radzenie sobie z odmową i obiekcją klienta:
  • standard reakcji na odmowę klienta
  • standard reakcji na obiekcję klienta
 5. Trening procesu sprzedaży

Najbliższe szkolenie otwarte
Proces sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych, 16 godzin


Negocjacje


Szkolenia adresowane są do menedżerów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, pracowników działów obsługi klienta, osób zajmujących się promocją i sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania.

Program zajęć:
 1. Wprowadzenie:
  • Ustalenie priorytetów
  • Analiza stron negocjacji
 2. Ja w roli efektywnego negocjatora:
  • Budowanie autorytetu
  • Rozpoznanie siebie – własny styl negocjowania
  • Cechy profesjonalnego i skutecznego negocjatora w odniesieniu do wybranej branży i specyfiki pracy
  • Jak podnieść efektywność własną i zespołu biorącego udział w rozmowach negocjacyjnych?
 3. Wykorzystanie własnych predyspozycji podczas rozmów z Partnerami:
  • Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
  • Strategie negocjacyjne
  • Negocjacje twarde lub miękkie
  • Stosowanie technik wpływu społecznego w negocjacjach
  • Przyjmowanie strategii w zależności od celu
  • Podstawowe reguły w negocjacjach
  • Techniki negocjacyjne
  • Proces negocjacyjny
  • Ustalenie potrzeb i możliwości partnera
  • Ustalenie kwestii spornych i wspólnych
  • Reguła wzajemnego szacunku
  • Umiejętność mówienia i słuchania
  • Zamykanie rozmów
 4. Sytuacje trudne w negocjacjach:
  • Błędy negocjacyjne
  • Trudny partner
  • Emocje w procesie negocjacyjnym
  • Jak radzić sobie z obiekcjami, oporem i odmową ?
 5. Ocena procesu negocjacyjnego: ustalenie rozwiązań alternatywnych.

Najbliższe szkolenie otwarte
Negocjacje, 16 godzin


Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych w organizacjach


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników operacyjnych oraz menadżerów, którzy są lub będą odpowiedzialni za wdrożenie i optymalizację procesów w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program dostosowywany jest do potrzeb zleceniodawcy szkolenia.

Zapytaj o zakres i termin


Wprowadzenie do Lean Manufacturing


Lean Manufacturing to filozofia produkcji oszczędnie gospodarującej zasobami. Wywodzi się z doświadczeń przemysłowych firmy Toyota, której  wyniki przyczyniły się do spopularyzowania idei szczupłej (ang. lean) koncepcji wytwarzania. U jej podstaw leży rozwój pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za organizację  produkcji, odpowiedzialnych za logistykę oraz pracowników działów personalnych.

Program zajęć:
 1. Czym jest Lean Manufacturing.
 2. Rodzaj i identyfikacja strat (muda).
 3. Przegląd narzędzi Lean.
 4. Omówienie systemu 5S.
 5. Rozpoznawanie elementów systemów 5S w firmie – dyskusja.

Najbliższe szkolenie otwarte

Wprowadzenie do Lean Manufacturing, 8 godzin
Zapytaj o termin

Umiejętności komputerowe wg ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć i/lub uporządkować swoje umiejętności komputerowe w zakresie pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, wykorzystania arkuszu kalkulacyjnych oraz grafiki prezentacyjnej. Szkolenie pomaga również w przygotowaniu do egzaminu ECDL na różnych poziomach zaawansowania (BASE, STANDARD, ADVANCED, itd.).

Zapytaj o zakres i termin


Jak znaleźć czas dla siebie czyli metody zarządzanie czasem


Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą poznać metody zarządzania czasem i wykorzystać je do efektywnej realizacji zadań, planów, projektów.

Program zajęć:
 1. Problem czy cel … czyli co nas motywuje do działania.
 2. Do czego potrzebne jest planowanie ?
 3. Jak radzić sobie z pożeraczami czasu ?
 4. O tym, jak działa zasada Pareto.
 5. Metoda A,B,C – łatwe nadawanie priorytetów.
 6. Czego możemy się nauczyć od generała Eisenhowera ?
 7. Jak narysować plan dnia … czyli do czego potrzebna nam wizualizacja ?
 8. Efektywne zarządzania sobą w czasie.
 9. Sztuka skutecznego realizowania zadań.

Zapytaj o termin